RENDSZABÁLYZAT

SPORTRENDEZVÉNYEK

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

• érvényes belépőjeggyel más belépésre jogosító igazolással rendelkezik,
• vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát,
• nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
• nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta,
• nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,
• nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt,
• ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul,
• tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető,
• tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező másképpen nem rendelkezik – csak a jegyen feltüntetett belépési ponton hagyhatja el.

3. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el.

4. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjának átvizsgálására a rendezvény biztosítását végző rendőr és a rendező jogosult.

5. A sportlétesítmény menekülő útvonalain (folyosók, bejáratok, lépcsők, kijáratok,belépőpontok) megállani, azokat eltorlaszolni szigorúan tilos. A sportlétesítményben tilos bármilyen műtárgyra felkapaszkodni, felmászni.

6. A néző a sportrendezvényen:

• köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat,
• nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát,
• rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat,
• köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulás miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

7. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:

• a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja,
• a biztonságra és a helyszín elhagyására vonatkozó rendelkezésnek nem tesz eleget szabálysértést, ha a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel bűncselekményt követ el,
• a rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására, amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében,
• a rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít,
• a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel taroznak,
• a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

• hirdetményen tájékoztat a sportlétesítménybe be nem vihető tárgyakról,
• gondoskodik a be nem vihető, de jogszerűen birtokolható tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról,
• amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el,
• jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni,
• a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

9. A biztonságos távozás érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja.

A sportesemény résztvevője a belépésre szolgáló igazolás átvételével elfogadja, hogy a szervező által a sportlétesítmény bejáratainál kifüggesz­tett adatkezelési tájékoztatót tudomásul veszi, a magatartási szabályokat betartja. Megsértésük esetén a rendezvények látogatásától eltiltható! Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ide­je alatt róla kép-, és hangfelvétel készíthető. A sportszervezet, a sportrendezvényen résztvevő, érvényes belépővel rendelkező nézők részére fele­lősségbiztosítást kötött. A bérlet, illetve jegy, mérkőzésenként egyszeri belépésre jogosít!

Adatkezelési tájékoztató a kamerával történő megfigyeléshez köthető adatkezelésről (PDF).

to top